NAŠE SLUŽBY

Nabízíme široké spektrum služeb zejména v oblasti geologických prací, a to  
v oborech hydrogeologie, inženýrská geologie a sanační geologie.  Zabezpečujeme  
provedení terénních prací spojených se zásahem do pozemku, vzorkovacích  
a monitorovacích prací. Mimo to poskytujeme služby významné z hlediska radiační  
ochrany, provádíme radonový průzkum, jehož výsledkem je stanovení radonového  
indexu stavebního pozemku. Dále poskytujeme služby v oblasti podnikové  
a průmyslové ekologie, provádíme stavební a environmentální inženýring. Zajišťujeme  
vydání příslušných povolení orgánů státní správy a jednání s úřady.

V rámci uvedených služeb nabízíme zejména:
v Hydrogeologii
*   vypracování posouzení odborně způsobilé osoby k nakládání s podzemními
     vodami (§ 8 vodního zákona)
*   zpracování hydrogeologického posouzení k možnosti vsakování srážkových
     a předčištěných odpadních vod do horninového prostředí
*   vyhledání a průzkum zdrojů podzemních vod
*   ověření kvality a vydatnosti zdrojů podzemní vody
*   monitoring kvality podzemních a povrchových vod
*   provedení a vyhodnocení čerpacích a vsakovacích zkoušek
*   stanovení přítoků do stavební jámy
*   posouzení agresivity podzemních vod na ocelové a betonové konstrukce
*   zpracování dalších hydrogeologických rešerší, studií a posudků
*   konzultační a oponentní činnost
                                                                                         požádejte o zaslání cenové nabídky

v Inženýrské geologii
*   provedení  inženýrskogeologického průzkumu pro zjištění základových poměrů
*   zajištění inženýrsko-geologického dohledu nad prováděním staveb
*   kontrolu kvality geotechnických parametrů prováděných staveb
*   konzultační činnost
                                                                                          požádejte o zaslání cenové nabídky

v Sanační geologii
*   provedení průzkumu znečištění horninového prostředí
*   zpracování analýzy rizik
*   vypracování projektu sanačních prací
*   realizaci sanačních prácí
*   provádění monitoringu znečištění
*   supervizní činnost
*   konzultační činnost
                                                                                          požádejte o zaslání cenové nabídky

v oblasti Radiační ochrany
*   měření objemové aktivity radonu
*   vyhodnocení plynopropustnosti zemin
*   stanovení Radonového indexu pozemku dle § 98 atomového zákona
                                                                                           požádejte o zaslání cenové nabídky

v Podnikové ekologii
*   vypracování hodnocení rizika ekologické újmy
*   provedení ekologického auditu
*   vypracování základní zprávy, dle zákona o integrované prevenci
*   zpracování havarijního plánu dle vodního zákona
*   zpracování provozních řádů vodních děl
                                                                                           požádejte o zaslání cenové nabídky

v rámci Inženýrské činnosti
*   stavební inženýring
*   enviromentální inženýring
                                                                                          požádejte o zaslání cenové nabídky
OBORY NAŠÍ ČINNOSTI
NAPIŠTE NÁM
Email: *  
Text zprávy: *  
* údaje, které je nutné vyplnit
Telefon:
Jméno:
Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu :               86-6489930277
IČO 043 33 926
DIČ CZ7805165038
tel :       777 698 607
e-mail: info@hg-ig.cz
739 13   Kunčice pod Ondřejníkem 80
708 00   Porubská 551, Ostrava-Poruba
facebook
tel:
777 698 607
e-mail:
info@hg-ig.cz
napište nám        zavolejte